شرکت سلامت دانه گلستان
www.salamatdaneh.tk 
نویسندگان
بنام خدا

شرکت سلامت دانه گلستان با هدف خدمت به توسعه و رشد صنعت پرورش (دام، طیور و آبزیان) در منطقه، فعالیت خود را در این منطقه آغاز نمود.

از اولین اقدامات این مجموعه تولید دان آماده طیور گوشتی بصورت پلت در جهت رسیدن به عملکرد مطلوب و ضریب تبدیل بهتر میباشد.

هدف ما تلاش برای کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان واحدهای پرورشی بوده و برای نیل به این هدف از همکاری کادر مجرب و متخصصین این رشته و همچنین تجارب چندین ساله در زمینه تهیه مواد اولیه خوراک دام و طیور بهره گرفته ایم.

این شرکت از جدیدترین تکنولوژی تولید و فرآوری خوراک (PTN هلند) بهره می برد.

امید است با همت پرسنل و همه دست اندرکاران، شاهد تولید و پیشرفت در این عرصه در کشور عزیزمان باشیم.

شرکت سلامت دانه گلستان


آدرس دفتر مرکزی: استان گلستان، گرگان، خیابان راه آهن/ چمانه

تلن دفتر مرکزی: 6689057 - 0171  فکس 6626649 - 0171

آدرس کارخانه: استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز 3 ، تولیدی 5

تلفن کارخانه: 5 الی 5753730 -0173  فکس: 5753728 - 0173

پست الکترونیک: salamat_daneh@ymail.com

تلفن همراه بازرگانی(خرید مواد اولیه و فروش محصولات): 

حاج عزیزاله چمانه 2027 171 0911طبقه بندی: معرفی شرکت،
[ پنجشنبه 17 اسفند 1391 ] [ 10:29 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

Super starter

 

Görnüşi: 2mm.lik die bilen doly pellet milleşdirilen

Iýdirilýän  mukdary:Her bir jüýje üçin 170 g

Iýdirilýän wagty:1 - 7 günlükde

 

 

 

Super starter  analiz tablitsasy

Düzüminde bar bolan maddalar

Mukdar

Berýän energiýasy (Kilo kalori/kg)

2970 - 3000

Çig protein(göterim)

22 – 22.5

Kalsiý(göterim)

0.98

Fosfor(göterim)

0.48

Methionine+ Cystine(SID usulynda(göterim))

0.94

Lysine(SID usulynda(göterim))

1.3

Threonine(SID usulynda(göterim))

0.83


[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 12:12 ب.ظ ] [ سلامت دانه ]

Starter

 

 

Görnüşi: 2.5 mm.lik die bilen doly pellet milleşdirilen

Iýdirilýän  mukdary:Her bir jüýje üçin 750 g

Iýdirilýän wagty:8 - 19 günlükde

 

 

 

Starter analiz tablitsasy

Düzüminde bar bolan maddalar

Mukdar

Berýän energiýasy (Kilo kalori/kg)

2930 - 2970

Çig protein(göterim)

20.4 – 20.8

Kalsiý(göterim)

0.95

Fosfor(göterim)

0.44

Methionine+ Cystine(SID usulynda(göterim))

0.8

Lysine(SID usulynda(göterim))

1.11

Threonine(SID usulynda(göterim))

0.71


[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ سلامت دانه ]

Grower

 

Görnüşi: 3mm.lik die bilen doly pellet milleşdirilen

Iýdirilýän  mukdary:Her bir jüýje üçin 1600 g

Iýdirilýän wagty:20 - 32 günlükde

 

 

 

Grower  analiz tablitsasy

Düzüminde bar bolan maddalar

Mukdar

Berýän energiýasy (Kilo kalori/kg)

2910 - 2950

Çig protein(göterim)

18.25 – 18.55

Kalsiý(göterim)

0.93

Fosfor(göterim)

0.42

Methionine+ Cystine(SID usulynda(göterim))

0.73

Lysine(SID usulynda(göterim))

0.97

Threonine(SID usulynda(göterim))

0.63
طبقه بندی: محصولات،
[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 12:08 ب.ظ ] [ سلامت دانه ]

Finisher 1

 

Görnüşi: 4mm.lik die bilen doly pellet milleşdirilen

Ivdirilmeli  mukdary:Her jüýje üçin takmynan 1350 g

Sarp ediliş wagty:33-40 günlükde

 

 

Finisher 1  analiz tablitsasy

Düzüminde bar bolan maddalar

Mukdary

Berýän energiýasy (Kilo kalori/kg)

2930 - 2970

Çig protein(göterim)

17.5 – 17.35

Kalsiý(göterim)

0.91

Fosfor(göterim)

0.41

Methionine+ Cystine(SID usulynda(göterim))

0.68

Lysine(SID usulynda(göterim))

0.89

Threonine(SID usulynda(göterim))

0.59
طبقه بندی: محصولات،
[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 12:06 ب.ظ ] [ سلامت دانه ]

Finisher 2

 

Görnüşi: 4mm.lik die bilen doly pellet milleşdirilen

Iýdirilýän wagty:41 günlükden beýläk

 

 

 

Finisher 2  analiz tablitsasy

Düzüminde bar bolan maddalar

Mukdar

Berýän energiýasy (Kilo kalori/kg)

2930 - 2980

Çig protein(göterim)

16.3 – 16.5

Kalsiý(göterim)

0.89

Fosfor(göterim)

0.39

Methionine+ Cystine(SID usulynda(göterim))

0.64

Lysine(SID usulynda(göterim))

0.83

Threonine(SID usulynda(göterim))

0.54


[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ سلامت دانه ]
Salamat daneh Golestan şereketi


Şereketiň baş müdiriniň sözleri:

Salamat Dane Golestan şereketi ,sebitde guşçylyk , balykçylyk we maldarçylyk senagatyny ösdürmekde öz goşandyny goşmak maksady bilen gurlup işläp başlady .Ilkinji ädimde et üçin ýetişdirilýän towuk-jüýjeleriň gowy ýetişmegi we gazanylýan netijeleri artdyrmak üçin ýörite şekilde pellet milleşdirilen iýmler öndürildi.

Şereketimiz, tejribeli kadrlary bilen, Gollandiýanyň PTN tehnologiýasyny ulanýar .

Kadrlarymyzyň hümmeti bilen, guşçylyk we maldarçylyk senagatynyň ösmegini umyt edýäris.

 

Hormat bilen

Ezizulla Çämane
Adres:

Merkezi ofis : Rah ahan köçesi – Çubboriniň garşysy –Gürgen şäheri

Tel:00981716689057

Tel-Faks : 00981716646629

 

Kärhana :

Faz 3  , Towlid 5  ,  Şähräk sänäti (Senagat şäherçesi ) , Ak gala şäheri

Tel : 00981715753730-5

Tel-Faks: 00981715753728

Söwda bölümi : 00989111712027

00989121714745

Email: salamat_daneh@ymail.com
طبقه بندی: معرفی شرکت،
[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

 • Iýmleriň ýokumlylygy.

 • FCR-yň azalmagy.

 • Daşalma we saklanma harajatynyň azlygy.

 • Bişirilenligi üçin iýmiň siňmeginiň artmagy.

 • Iýmiň elýeterlikde bolmagy sebäpli energiýa sarp etmäge gerek galmaýanlygy.

 • Iýmiň arassalygy we şol sebäpli hem kesellemeleriň azalmagy.

 • Iýmlendirmegiň birmeňzeşligi we towuk-jüýjeleriň deň derejede ösmegi.

 • Peýdaly minerallaryň ýeterlik derejede bolmagy.

 • Bug berilip bişirilenligi sebäpli arassalyk derejesiniň köplügi(Zyýanly mikro organizmler ýok
 • edilýär).

 • Ýetişdirilýän towuklaryň hemmesiniň deň derejede ýetişmegi.

 • Iýmiň zaýalanyşynyň azlygy.

         Salamat daneh Golestan şereketi

              Bellik No  : 9216

              Ýapyk paýdarlar gemgyýeti

              Guşçylyk üçin iým öndürýän şereket
طبقه بندی: دانستنی های خوراک طیور،
[ سه شنبه 26 شهریور 1392 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

Финишер 2

Физическая форма: размер гранулы(пеллеты) 4 мм. 

Рекомендуемое суточное потребление корма   на одну голову,  750 г.

Финишер 2 сыпучий комбикорм предназначен для кормления цыплят в возрасте от 41 день до убоя.

 

 

Показатели качества:

состав                                                                                   кол

Обменная энергия (к кал/кг )

2930-2980

Протеин(%)

16.3-16.5

Кальций(%)

0.89

Фосфор (%)

0.39

Метионин цистина(%)-(SID)

0.64

Лизин(%)

0.83

Треонин(%)

0.54
طبقه بندی: محصولات،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

Финишер 1

 

Физическая форма: размер гранулы(пеллеты) 4 мм.

Рекомендуемое суточное потребление корма  на одну голову, 1350 г.

 Финишер 1 сыпучий комбикорм предназначен для кормления цыплят в возрасте от 33 40 дней.

Показатели качества:

состав                                                                                   кол

Обменная энергия (к кал/кг )

2930-2970

Протеин(%)

17.35-17.5

Кальций(%)

0.91

Фосфор (%)

0.41

Метионин цистина(%)-(SID)

0.68

Лизин(%)

0.89

Треонин(%)

0.59
طبقه بندی: محصولات،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

Рост

Физическая форма: размер гранулы(пеллеты) 3 мм.

Рекомендуемое суточное потребление корма   на одну голову,  1600 г.

Рост сыпучий комбикорм предназначен для кормления цыплят в возрасте от 20 32 дней

Показатели качества:

состав                                                                                   кол

Обменная энергия (к кал/кг )

2910-2950

Протеин(%)

18.25-18.55

Кальций(%)

0.93

Фосфор (%)

0.42

Метионин цистина(%)-(SID)

0.73

Лизин(%)

0.97

Треонин(%)

0.63
طبقه بندی: محصولات،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 10:20 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

Стартер

Физическая форма: размер гранулы(пеллеты) 2.5мм.

Рекомендуемое суточное потребление корма   на одну голову  ,  750 г.

Стартер сыпучий комбикорм предназначен для кормления цыплят в возрасте от 8 – 19 дней.

 

Показатели качества:

состав                                                                                   кол

Обменная энергия (к кал/кг )

2930-2970

Протеин(%)

20.4-20.8

Кальций(%)

0.95

Фосфор (%)

0.44

Метионин цистина(%)-(SID)

0.8

Лизин(%)

1.11

Треонин(%)

0.71
طبقه بندی: محصولات،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 10:18 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

предстартер  

Физическая форма: размер гранулы(пеллеты) 2 мм.

Рекомендуемое суточное потребление корма на одну голову  ,  170 г.

Предстартер  сыпучий комбикорм предназначен для кормления цыплят в возрасте от 1 7 дней.

 

Показатели качества:

состав                                                                                   кол

Обменная энергия (к кал/кг )

2970-3000

Протеин(%)

22-22.5

Кальций(%)

0. 98

Фосфор (%)

0.48

Метионин цистина(%)-(SID)

0. 94 

Лизин(%)

1.3

Треонин(%)

0.83
طبقه بندی: محصولات،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 10:08 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

Преимущества кормления птицы комбикормами

Применение в кормлении животных гранулированных кормов позволяет оптимизировать экономические показатели эффективности.

Появляется возможность точно контролировать пропорции ингредиентов. Все гранулы комбикорма выглядят одинаково, и имеют общий состав. В результате этого животные и птицы  питаются сбалансированно.

Популярность гранулированных кормов не случайна. Именно такая форма изготовления предоставляет кормовым смесям в гранулах ряд преимуществ, среди которых можно особо отметить следующие:

уменьшение конверсия корма в птицеводстве;

уменьшение падежа птицы;

• увеличение веса тушки;

• Снижение уровня заболеваемости;

• Повышение продкутивности и репродуктивности птицы;

процесс производства гранул и комбикормов предусматривает термальную обработку, которая убивает большое количество вредных микробов;

птицы и животные съедают во время кормления полный объем запланированного комплекса составляющих, что исключает возникновение дисбаланса питательных веществ;

при транспортировке сыпучих комбикормов часто происходит рассортировки составляющих на разные слои через разную плотность и размеры измельченных ингредиентов, а гранулированные комбикорма позволяют преодолеть эту проблему;

птицы и животные лучше усваивают гранулированный комбикорм, и соответственно, быстрее набирают вес;

при производстве и транспортировке значительно уменьшаются потери по сравнению с традиционными формами комбикормов;

сельхозпредприятиям гораздо легче транспортировать и хранить гранулированный комбикорм.
طبقه بندی: دانستنی های خوراک طیور،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]

О Компании

Компания «Саламат Дане Голестан» производит и продает гранулированного корма используемые в промышленном птицеводство, животноводство и рыбоводство. по голландской технологии

Применение современных голландских технологий по составлению и оптимизации рецептуры кормов позволяет достигнуть максимальных результатов при выращивании бройлера.

 Мы создаем и совершенствуем качественную, доступную по цене продукцию для сельского хозяйства, предлагая потребителю наиболее эффективные решения в соответствии с его требованиями.

Наша миссия: формирование благоприятных условий для развития отрасли птицеводства в мире

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ С НАМИ!

С уважением!

Азизолла Чамане
طبقه بندی: معرفی شرکت،
[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 09:35 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]
 •  1) خوش خوراکی دان

 •  2)  افزایش چشمگیر ضریب تبدیل غذایی

 •  3)  کاهش هزینه حمل و نقل و نگهداری خوراک پلیت شده

 •  4)  افزایش جذب مواد غذایی به دلیل پخته شدن

 •  5)  کاهش اتلاف انرژی از طریق دسترسی آسان به مواد غذایی

 •  6)  کاهش آلودگی خوراک و حذف بیماریهای ناشی از آن

 •  7)  یکنواختی جیره غذایی، افزایش و یکنواختی رشد گله

 •  8)  افزایش قابلیت دسترسی به مواد مغذی

 •  9)  از بین رفتن میکروارگانیزم های مضر به دلیل بخارپز شدن

 • 10) کاهش ضایعات دان


طبقه بندی: دانستنی های خوراک طیور،
[ پنجشنبه 17 اسفند 1391 ] [ 10:25 ق.ظ ] [ سلامت دانه ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ


تولید کننده تخصصی خوراک طیور همراه با فرمولهای اختصاصی، خوراک دام و آیزیان

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic